Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Copyright en privacy

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht © GAIA.

Behoudens andersluidende vermelding mag de inhoud gereproduceerd worden zolang de bron vermeld wordt, behalve voor commerciële doeleinden. Indien er toestemming nodig zou zijn, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming worden gevraagd van GAIA vzw, hierna “GAIA” genoemd.

Inhoud

De inhoud wordt als dusdanig geleverd en gaat niet gepaard met enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook.

Hoewel GAIA heeft toegezien op de redactie en minutieuze verificatie van de inhoud op deze website kan de vzw niet garanderen dat de informatie volledig en exact is. De informatie op de website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

GAIA kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de informatie op deze website of in verband met andere externe websites. GAIA en haar personeelsleden kunnen in geen geval verantwoordelijk geacht worden in geval van verlies of beschadiging, inclusief maar zonder zich daartoe te beperken, (in)directe, toevallige, bijzondere, exemplarische, consecutieve of andere schade die veroorzaakt werd door het vertrouwen dat gesteld werd in de informatie op de site.

Privacy

U kunt onze website bezoeken, meer informatie inwinnen over onze diensten, deelnemen aan sommige van onze acties en ons laatste nieuws lezen zonder ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken in de onderstaande categorieën, zullen we uw gegevens vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de wet en binnen het strikte kader van de gevraagde service.

  • Profielcreatie op afscheidvanmijnvriend.be
  • Aanvraag van lidmaatschap
  • Vrijwilligersverzoeken
  • Aanvragen voor testamenten
  • Donaties
  • Brochure aanvragen
  • Registratie voor onze nieuwsbrief
  • Educatieve boekingen op scholen
  • Ondertekening van petities
  • Gebruik van het contactformulier

GAIA (GAIA vzw, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, ingeschreven onder het nummer BE 0448.077.642) verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. Persoonsgegevens die aan GAIA geleverd worden, worden behandeld met strikte naleving van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de Verordening 2016/679 betreffende de gegevensbescherming vanaf de inwerkingtreding op 25 mei 2018.

GAIA behoudt zich het recht om persoonsgegevens te gebruiken om u over haar activiteiten te informeren. Die gegevens worden tien jaar bewaard na de voltooiing van de laatste taak die u ons hebt toevertrouwd.

GAIA kan uw persoonsgegevens meedelen aan aangesloten entiteiten voor de bovenvermelde doeleinden. Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden (behalve aan kredietinstellingen of banken, met het oog op de uitvoering van de betalingen waarvoor de gegevens geleverd werden). U hebt het recht om uw aan GAIA bezorgde persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen. Daarvoor hoeft u enkel contact met ons op te nemen en een brief op te sturen gericht aan GAIA vzw, Ravensteingalerij 27 – 1000 Brussel of een e-email te sturen naar info@gaia.be.

Nieuwsbrief (newsletter)

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, stemt u ermee in dat uw gebruik (openen van de e-mail, klikken in de e-mail) kan worden opgevolgd door GAIA via de analysetool van Campaign Monitor. Deze tool verzamelt ook informatie over e-mailoverdrachten, niet-bezorgde e-mails en afmeldingen. De persoonlijke gegevens die door Campaign Monitor worden verzameld, bevatten uw naam, e-mailadres en geografische locatie.

Beleid rond cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere site aan te bieden en zo meer te kunnen betekenen voor de dieren.

De cookie van javascript (has_js) is essentieel om onze websites te bezoeken en gebruik te maken van de functies die zij aanbieden, zoals toegang tot beveiligde delen van de site. Als u deze cookies uitschakelt, zal u waarschijnlijk niet kunnen genieten van alle functies van onze websites.

We gebruiken cookies van Google Analytics (_ga) om een idee te krijgen van hoe onze bezoekers gaia.be gebruiken, hun locatie, maar ook welke pagina’s van de site populair zijn of hoe bezoekers een pagina en/of informatie vinden of niet vinden. Wat wordt gebruikt, is in principe onpersoonlijk van aard, inclusief uw IP-adres, browsertype, toegangstijd en verwijzingswebsite, indien van toepassing.

We gebruiken cookies van Doubleclick (IDE) om onze gebruikers in staat te stellen de site optimaal te gebruiken via services die worden aangeboden door Google. Die cookies verzamelen ook gegevens namens Google Analytics. Wat wordt ondersteund, is in principe onpersoonlijk van aard, inclusief uw IP-adres, browsertype, toegangstijd en verwijzingswebsite, indien van toepassing.

We gebruiken cookies van Addthis (_ga, _gid, loc, mus, uid, uid, uvc, xtc) om het delen van site-inhoud op verschillende sociale platformen, zoals Facebook, LinkedIn, Pinterest of Twitter, te vergemakkelijken. Door deze “sociale knoppen” aan onze website toe te voegen, kunnen bepaalde sociale platforms cookies gebruiken die uw browsen in kaart brengen, of u nu een gebruiker van die platforms bent of niet.

Als u niet wilt dat uw computer onze cookies opslaat, kunt u uw browser overeenkomstig instellen. Er is ook een add-on in uw browser waar u ervoor kunt kiezen onzichtbaar te zijn voor deze cookies.

Algemene voorwaarden donatie

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij: GAIA vzw, statutair gevestigd te Brussel, kantoorhoudende te Brussel in de Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE 448 077 642, hierna verder te noemen: GAIA.

Telefoon: +32 2 245 29 50

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Tijdens weekends en op feestdagen gesloten.

Email: info@gaia.be

GAIA is aangemerkt als een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

Artikel 1. Definities (alfabetisch) 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien. 2. Donatie: een door de gevende partij aan GAIA geschonken geldbedrag 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan GAIA 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van GAIA, een donatie doet aan GAIA 5. Statuten: GAIA heeft tot doel dieren te beschermen tegen wreedheid, mishandeling en misbruik. Daarnaast komt GAIA op voor de rechten van de dieren. GAIA wil ook dat er betere en meer wetten komen om dieren te beschermen en ziet toe op de naleving van die wetten. Daarnaast informeert GAIA de bevolking over alle mogelijke vormen van dierenmishandeling en -misbruik. 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van GAIA aan GAIA 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon GAIA die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten. 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij. 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan GAIA 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden. 3. GAIA behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, GAIA 1. Online donaties komen volledig ten goede aan GAIA. 2. GAIA is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties. 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op GAIA nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van GAIA is bijgeschreven. 4. Aansprakelijkheid: GAIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart GAIA voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan GAIA.

Artikel 4 Rechten gevende partij 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@gaia.be

Artikel 5. Plichten GAIA 1. GAIA verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten. 2. GAIA neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. GAIA aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting. 3. Alle personen die namens GAIA bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet; 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd; 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op. 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. 5. GAIA doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht. 6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens 1. GAIA verwerkt de door de gevende partij aan GAIA verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. 2. Deze persoonsgegevens worden door GAIA verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@gaia.be. 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door GAIA geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. GAIA heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepalingen 1. De disclaimer en het privacystatement die GAIA hanteert zijn onverkort van toepassing. 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen GAIA en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen is de rechtbank van Brussel bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt. 3. Partijen verklaren dat het Belgische recht van toepassing is.