Nieuw boek: Cultivated Meat to Secure Our Future

Datum gepubliceerd

Michel Vandenbosch and Philip Lymbery, co-writers of "Cultivated Meat to Secure Our Future: Hope for Animals, Food Security and the Environment"

Hope for ANIMALS, Food Security and the Environment  

Michel Vandenbosch en Philip Limbery 

Lantern Publishing & Media, Woodstock and Brooklyn, New York

Cultivated Meat to Secure our Future krijgt lof van levende legende Jane Goodall, DBE, oprichter van het Jane Goodall Instituut (JGI):  "Fabrieksboerderijen veroorzaken onaanvaardbare wreedheid gericht tegen dieren met gevoel en zorgen voor grote schade aan het milieu. Dit boek laat zien dat kweekvlees een belangrijke rol kan spelen in een transitie naar een beter systeem.”

Het boek wordt eveneens geprezen door de wereldwijd vermaarde ethicus Peter Singer, hoogleraar bio-ethiek aan Princeton University: "Het produceren van vlees van dieren op industriële schaal zoals dat nu gebeurt, is een ramp voor het milieu en vormt een ernstig risico voor de volksgezondheid. Kan kweekvlees onze toekomst werkelijk verzekeren? Michel Vandenbosch en Peter Limbery brachten een indrukwekkende groep experten samen om die vraag te beantwoorden.”

Brussel, 7 februari. Cultivated Meat to Secure our Future bundelt zeer toegankelijke essays over kweekvlees van tien experten en werd voorgesteld in het Résidence Palace in Brussel.  Dit boek informeert, inspireert en daagt uit. Het laat de lezer toe om zich een geïnformeerde mening te vormen over kweekvlees dat dankzij innovatieve technologie tot stand komt. Kweekvlees kan helpen de noodzakelijke veranderingen in ons voedingssysteem te realiseren. Kweekvlees is echt vlees dat gemaakt is van dierlijke cellen maar zonder dieren ervoor te slachten.

Onbekend maakt onbemind en verblindt. 

Gaat de angst voor het onbekende overheersen bij vooringenomen Europese leiders of zal men, zoals in andere continenten, met een open blik kijken naar nieuwe technieken die ons huidige voedingssysteem kunnen aanvullen en verbeteren? ‘Cultivated Meat to Secure our Future: Hope for Animals, Food Security and the Environment' is een initiatief van twee van Europa's meest invloedrijke dierenactivisten, GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en Philip Lymbery, Global CEO van Compassion in World Farming.’ Het boek dat in de VS is uitgegeven, onderzoekt de mogelijkheden van kweekvlees in de strijd tegen dierenleed, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit maar gaat ook de uitdagingen waar het onderzoek voor staat, niet uit de weg. De  hoofdstukken zijn geschreven door internationaal gerespecteerde deskundigen die onderbouwde, ook kritische inzichten en perspectieven bieden vanuit hun vakgebied. Thema’s die aan bod komen, zijn onder andere consumentenacceptatie, dierenwelzijn, gezondheid, milieu-impact, voedselveiligheid, ethiek en religie. 

De EU staat voor een belangrijke keuze. In de Europese Landbouwraad AGRIFISH van 23 januari jl. stond kweekvlees op de agenda. Onder andere Italië, Frankrijk, Roemenië en Oostenrijk spraken er zich tegen uit. Onbekend maakt onbemind en vooringenomenheid verblindt. Voor die landen vormt kweekvlees een bedreiging. Veel geuite bezorgdheden waren niet onderbouwd of verwezen naar de studie van UC Davis die niet peer-reviewed is. Verschillende deskundigen inzake kweekvlees vinden dat deze studie geen correct beeld schetst en verwijzen naar het CE Delft - LCA rapport dat wel peer-reviewed is. Dit rapport toont aan dat kweekvlees het potentieel heeft om een duurzamer alternatief te  zijn. Ook qua energieverbruik kan kweekvleesproductie beter scoren dan klassieke vleesproductie (voor rund sowiesio, voor varken en kip op voorwaarde dat men de nodige energie uit hernieuwbare bronnen haalt. Nederland en Noorwegen gaven in de aan dat het belangrijk is om ook naar het potentieel van kweekvlees te kijken. Ook het klimaatpanel IPCCvan de Verenigde Naties  erkent het potentieel van kweekvlees om de uitstoot van broeikasgassen substantieel te beperken evenals een reductie van land- en waterverbruik  en verwijst tevens naar het belang van het dierenwelzijn.    

Het boek bundelt zeer toegankelijke bijdragen van tien experten en werd gisteren voorgesteld in het Résidence Palace in Brussel.  Dit boek informeert, inspireert en daagt uit. Het laat de lezer toe om zich een geïnformeerde mening te vormen over kweekvlees dat dankzij innovatieve technologie tot stand komt. Kweekvlees kan helpen de noodzakelijke veranderingen in ons voedingssysteem te realiseren. Kweekvlees is echt vlees dat gemaakt is van dierlijke cellen maar zonder dieren ervoor te slachten.

Kweekvlees ook voor de boeren

Is er een rol weggelegd voor de boeren? Hoe kunnen zij hierbij betrokken worden? Dat onderzoekt RESPECTfarms, een pilootproject dat geïnitieerd is door Ira van Eelen, de dochter van de Nederlandse kweekvleespionier, Willem van Eelen. Ira schreef het voorwoord voor het boek. Ook GAIA ondersteunt Respectfarms dat onderzoekt of en hoe veehouders bij het productieproces van kweekvlees betrokken kunnen worden. 

Blijven genieten van (slachtvrij) vlees 

Kweekvlees kan geproduceerd worden op één procent van de landbouwgrond, die nu gebruikt wordt door de veehouderij. Indien de ambitie gerealiseerd wordt om kweekvlees op grote schaal te produceren, kunnen 85% minder broeikassen vrijkomen en kan het watergebruik aanzienlijk lager liggen. Vee- en gevogelteziekten, inclusief zoönosen die op mensen kunnen overslaan zoals BSE en vogelgriep, zouden iets van het verleden kunnen worden. 

In tegenstelling tot slachtvlees, hoeft slachtvrij kweekvlees geen antibioticasporen te bevatten. Ellendige leefomstandigheden en massale slachtingen zou miljarden dieren bespaard kunnen blijven. Dat alles terwijl verknochte liefhebbers kunnen blijven genieten van vlees. Maar dan zonder de problematische impact van de huidige wereldwijde productie en consumptie van het gangbare slachtvlees.

Winston Churchill 

Niemand minder dan Winston Churchill voorzag het idee van kweekvlees al in 1932: “Over 50 jaar kweken we niet meer een kip om alleen maar de vleugel te eten. We kweken die delen dan apart,” schreef hij. Hij zat er met zijn voorspelling 40 jaar naast maar vandaag staat kweekkip op het menu in Singapour en kreeg Upside Foods en Eat  Just de productie van kippenkweekvlees groen licht van de Amerikaanse overheid Food and Drug Administration (FDA) en USDA. Ook het Israëlische bedrijf Aleph Farms kreeg toestemming van het Volksgezondheidsministerie om rundskweekvlees op de Israëlische markt te brengen.     

Proeven van kweekvlees

Dichter bij ons loopt Nederland vooruit op Vlaanderen maar ook bij ons voert de  start up Fishway baanbrekend onderzoek naar kweekvis. Zeer recent liet het FAVV GAIA weten dat de Novel Food-wetgeving niet verhindert dat binnen het bedrijf interne smaaktesten als onderdeel van R&D georganiseerd worden onder gecontroleerde omstandigheden, De deelnemers moeten wel geïnformeerd worden. 

Kweekvlees, het vlees van de toekomst, nu al een feit

Ooit leek het onmogelijk voor de mens om zich niet met paard en kar te verplaatsen. Dat leek toen de meest efficiënte manier. Vandaag weten we beter. Levende dieren als eiwitleveranciers opsluiten in erbarmelijke omstandigheden en als vlees op twee of vier poten slachten om ons te voeden, stelt de samenleving voor een berg problemen. Al die problemen kunnen gereduceerd of voorkomen worden. Kweekvlees bestaat en wordt een deel van de oplossing. Toekomstige generaties zullen ons gek verklaren omwille van al dat dierenleed dat de productie van slachtvlees veroorzaakte. 

“Dit inspirerende boek werpt een nieuw licht op de mogelijkheden en uitdagingen van deze technologische innovatie. De toekomst van vlees is er een zonder dierenleed. Kweekvlees kan een bijdrage leveren aan het redden van onze planeet, de biodiversiteit en miljarden dieren  behoeden van een verschrikkelijk leven in de industriële veeteelt.”

Michel Vandenbosch
Medeoprichter en voorzitter van GAIA, de invloedrijkste dierenrechtenorganisatie in België

"Er is een groeiende urgentie voor de mensheid om een nieuwe relatie met vlees te vinden.  Wereldregeringen moeten er dringend voor zorgen dat investeringen met overheidsgeld niet langer worden gebruikt om massaproductie van vlees te ondersteunen. We moeten af van de gangbare praktijk van de industriële massaslachtingen van dieren, die wereldwijd in onwaardige omstandigheden worden gehouden. In de plaats daarvan moet er massale steun komen voor alternatieve, plantaardige en dierlijke eiwitbronnen, zoals slachtvrij vlees.”

Philip Lymbery
Global CEO van Compassion in World Farming